CHÉM hoặc bị CHÉM

Bạn có 2 sự lựa chọn là DAO hoặc BÚA!