smart contract là gì

Hợp đồng thông minh (Smart Contract) là gì?

Định nghĩa hợp đồng thông minh là gì Một hợp đồng thông minh, giống như bất kỳ hợp đồng nào, thiết lập các điều khoản của một thỏa thuận. Nhưng không giống như một hợp đồng truyền thống, các điều khoản của hợp đồng thông minh được thực hiện dưới dạng mã chạy trên một […]

Xem thêm